Algemene Voorwaarden

Via Quidam 08-01-2014 22:19

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden dienstverlening: verhuur van vergaderruimte – Gasthuis Pension Via Quidam.

1 HUUR

 • Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Gasthuis Pension Via Quidam.
 • Huur van de vergaderruimte gaat per dag, dagdeel en half dagdeel of anders in overleg met de verhuurder.
 • De huurder (degene waar Gasthuis Pension Via Quidam een huurovereenkomst mee aangaat) dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
 • Gasthuis Pension Via Quidam heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen, de laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website: www.viaquidam.nl
 • Bij aangaan van een overeenkomst gaat de huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

2 GEBRUIK VAN DE GEHUURDE RUIMTE

 • De huurder dient zich te houden aan het door Gasthuis Pension Via Quidam vastgestelde maximaal toegestane gasten. Het aantal personen dient vooraf te worden aangegeven.
 • Schade aan het gebouw en schade aan de in het gebouw aanwezige zaken, dient geheel door de huurder te worden vergoed.
 • Gasthuis Pension Via Quidam heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 • Roken is niet toegestaan in de gehuurde ruimte.
 • Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor de medehuurders.

 

3 ANNULERING VAN DE HUUROVEREENKOMST

 • Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan de huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
 • Indien de huurder de huurovereenkomst om welke reden dan ook annuleert, is de huurder aan Gasthuis Pension Via Quidam annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van minimaal drie dagen voor de aanvang van de huurperiode zijn deze kosten 50% van de totale huursom.
 • Bij niet annuleren of bij annulering binnen 3 dagen voor de dag van de huurperiode, zal de normale huur en de kosten van eventuele catering en faciliteiten worden doorberekend en gefactureerd.

 

4 BETALING

 • Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die de huurder gehouden is te voldoen, dienen door de huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Gasthuis Pension Via Quidam is gerechtigd vooruitbetaling van maximaal 50% van de totale kosten te verlangen voor aanvang van de activiteit.
 • Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is de huurder, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Daarnaast is de huurder in dat geval gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan Gasthuis Pension Via Quidam te betalen.
 • De incassokosten worden gesteld op 15% van het nog door huurder verschuldigde bedrag inclusief rente, met een minimum van € 40,- euro (wettelijke bepaling sinds 1 juli 2012) waarbij tevens de vordering zal worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.
 • Alle prijzen en tarieven vermeld op de website m.b.t. de zaalhuur zijn exclusief BTW.
 • Prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

 

5 ALGEMEEN

 • Gasthuis Pension Via Quidam is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van aanwezige kleding en/of andere goederen.
 • Gasthuis Pension Via Quidam draagtassen verantwoordelijkheid voor goederen van de huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
 • Gasthuis Pension Via Quidam is in geen opzicht verantwoordelijk off aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van de huurder van Gasthuis Pension Via Quidam.
 • Gasthuis Pension voorziet in promotie en ondersteuning doch is niet verantwoordelijk voor toezeggingen en afzeggingen van deelnemers.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.